با سلام
برای تغییر کشور در اول استور پیغام صفر کردن مانده ۲۲ سنتی من را میدهد
چگونه این کار را انجام دهم؟