با توجه به آمارهاي رسمی اعلام شده، جمعیت ایران در سال 1400 هـ .ش ( 2020 م) به مرز 120 میلیون نفر خواهد رسیدکه بیانگر رشدی معادل 60 میلیون نفر می باشد.با توجه به محدودیت وسعت شهرها، روشن است که اسکان دادن بخشی از این جمعیت اضافی در شهرها، فقط به کمک توسعهعمودی امکان پذیر است.بنابراین در آینده نیز همچنان با یک نیاز رو به رشد برای آسانسور و سیستم های رو به رشد آن مواجه هستیم.بنابراین استفاده از آسانسور امری غیر قابل اجتناب برای زندگی امروزی انسان ها خواهد بود.با افزایش نیاز به آسانسور به الطبع نیاز به افزایش نیروهای متخصص برای :
  • نصب و راه اندازي
  • بازرسی و ارائه استاندارد
  • تعمیر آسانسور
  • نگهداري آسانسور

خواهیم داشت که این خود نیاز به آموزش کارآمد افراد دارد.با توجه به اینکه آسانسور وسیله ای است که در عین مفید بودن می تواند بسیار خطر آفرین باشد،بنابراین بازرسی از تمام بخش ها و جزئیات آن و ارائه گواهی نامه استاندارد از ضروریات اولیه می باشد.