در صورت به وجود آمدن برخی مشکلات برای یخچال ها باید با مراکز تعمیر یخچال تماس بگیرید.
مشکلاتی از جمله
-در صورت شنیدن صدایی نامتعارف از یخچال
-در صورتیکه کمپرسور یخچال از حالت اتومات خارج و بدون توفق کار کند یا کلا از کار بیفتد.
-در مدت کوتاه در یخچال برفک ایجاد شود.
-زمانیکه یخچال در زمان کار دچار لرزش شده و صدای غیر عادی داشته باشد.
-در صورت دیدن نشت آب از یخچال
-فن یخچال بوش از کار بیفتد.
-فریزسرمای کافی تولید نکند.
-موتور از کار بیفتد.
-سنسورهای یخچال به خوبی کار نکند.
-برد یخچال خراب شود.

در صورت مشاهده چنین مشکلاتی با تعمیر یخچال قائم سرویس تماس بگیرید.