کتاب روشنایی فنی – کریم پور منبع مطالعاتی بسیار خوبی برای درس روشنایی فنی هست این شاملکتاب برق پنج فصل دارای ۹۱ صفحه در قالب فایل pdf بوده که میتوانید در ادامه دانلود کنید.

مهندسی روشنایی با استفاده از چراغ های برقی در جهان بیش از یک قرن سابقه دارد. مهندسی روشنایی دامنه گسترده ای دارد. علاوه بر مهندسی برق ، بیولوژی ، روان شناسی و زیبا شناسی را نیز شامل میشود و به این دلیل آمیخته ای از مهندسی و علوم هنر است بدیهی است که بررسی کامل موضوعی به این وسعت در چنین جزوه ای به راحتی ممکن نیست.
لذا هدف از تهیه کتاب روشنایی فنی – کریم پور آشنایی با اصول علمی مهندسی روشنایی است . دانلود جزوه برق روشنایی فنی – کریم پور در فصل اول به بررسی تاریخچه ی پیدایش مهندسی روشنایی پرداخته و در فصل دوم تعاریف و مفاهیم روشنایی ، در فصل سوم به شرح ساختمان و طرز کار انواع لامپ های برقی و در فصل چهارم و پنجم روش نقطه به نقطه و روش شار نوری را برای محاسبه روشنایی مورد بررسی قرار داده است.
سرفصل های روشنایی فنی
فصل اول
مقدمات
مقالات برق
لزوم آموزش مهندسی روشنایی
ماهیت نور
طیف امواج الکترومغناطیسی و نور مرئی
خواص تشعشات مرئی
حساسیت چشم انسان
انتشار نور
انعکاس و انتقال نور در برخورد به سطح مشترک دو محیط مختلف
تاریخچه ی پیدایش و پیشرفت مهندسی روشنایی
عوامل اصلی در روئیت و ارزیابی کمی آنها
فصل دوم
دانلود جزوه برق
تعاریف و کمیت های اصلی روشنایی
جریان نور (شار نوری)
شدت نور
پروژه برق

بهره نوری و بهره الکتریکی لامپ
شدت روشنایی یا چگالی شار روشنایی
درخشندگی یا تراکم نور
ضرایب روشنایی (ضریب انعکاس ، جذب و عبور یا انتقال)
قوانین روشنایی
منحنی های روشنایی
اندازه گیری کمیت های روشنایی (فوتومتری)
فصل سوم
منابع نور
اصول تبدیل انرژی به انرژی نورانی
تولید نور توسط اجسام سیاه ملتهب
تولید نور توسط اجسام ملتهب
لامپ های رشته دار
اجزای لامپ های رشته ای (ساختمان عمومی لامپ های رشته دار)
سر پیچ لامپ
حباب های لامپ
گاز داخل حباب لامپ
ساختمان رشته لامپ
اثر تغییر ولتاژ در لامپ های رشته دار
اثر کارکرد روی شار نوری ، بهره نوری و جریان و توان لامپ
مقاومت اولیه لامپ
جریان راه اندازی لامپ
ولتاژ اقتصادی برای لامپ های رشته دار
انواع لامپ های رشته دار
تولید نور در اثر عبور جریان برق در گازها (تخلیه الکتریکی در گازها)
لامپ بخار جیوه
ساختمان عمومی لامپ بخار جیوه
طرز راه اندازی کار لامپ بخار جیوه
طیف نور لامپ بخار جیوه
وسائل کمکی لامپ بخار جیوه
لامپ های متال هلاید
لامپ های بخار سدیم
لامپ های نئون
عوامل موثر در تخلیه گاز
لامپ فلورسنت
مدارهای راه اندازی لامپ های فلورسنت
کلید راه انداز عمل کننده براساس ولتاژ
کلید راه انداز عمل کننده براساس جریان
لامپ های فلورسنت بدون راه انداز
لامپ های فلورسنت با کاتد سرد
اثر استروبوسکوپ
لامپ های آمیخته
تغییر رنگ لامپ های فلورسنت
اصلاح ضریب قدرت
فصل چهارم
روش های انجام محاسبات روشنایی (روش های طراحی روشنایی)
روش نقطه به نقطه
شدت روشنایی ناشی از منابع نقطه ای
فصل پنجم
محاسبات روشنایی – روش شار نوری یا روش لومن
شدت روشنایی لازم برای اماکن مختلف
روش لومن برای محاسبه روشنایی
روش لومن مبنی بر آزمایش های اولیه
روش لومن مبتنی بر آزمایش و محاسبه
روش لومن با استفاده از شاخص فضا
روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای


کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)