والبته فقط برنامه رادیو جوان اینطوری که بازش میکنم بعد ۲دقیقه خود به خود میره بیرون