سلام، چرا وقتي اسمي مياد، همزمان هم در گوشي مياد و هم در اپل واچ، ولي چرا وقتي مثلا اسمس را در گوشي پاك ميكني، در واچ همزمان پاك نميشود؟ آيا امكان اين وجود ندارد كه وقتي اسمس را در يكي پاك كرد، در ديگري هم پاك شود؟