با سلام
وقتي دارم تصويري مكالمه انجام ميدهم صداي من براي نفر مقابل نميرود ولي وقتي از هندزفري استفاده ميكنم اين مشكل را ندارم در ضمن در هنگام مكالمه صوتي اين مشكل را ندارم