سیم کارت امریکایی که روی ایفون داده میشه رو چوری باید فعال کرد؟
اصلا انتن نمیاد