سلام موقع صحبت کردن با اپل واچ صدا از اسپیکر نمی اد. چه باید کرد؟