salam apple watcham ba ye apple id ke nmidunam male kie lock shode,vaghti ham mikham ba gushim pair konam azam ramze apple idaro mikhad.va khode apple id o dorost neshun nemide(rush setare keshide)mishe juri resset kardesh ya mishe kari kard ke ghabele estefade beshe??