فرد متقاضی کاشت موی طبيعی معمولاً در ذهن خود دارای يکسری تصورات و پيش داوری ها از کاشت موی طبيعی و نتايج آن است که با واقعيات بسيار فاصله داشته و لازم است که ذهنیت وی با معاينه صحيح و مشورت روشن شده و متوجه واقعيت های امر گردد.
برخی از تصورات غلط عامه مردم در مورد کاشت موی طبيعی و نتايج آن در ذيل آورده شده است:
با کاشت موی طبیعی می توان موهای اندکی کم پشت را پرپشت ترکرد
در کاشت مو یک گرافت از طريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف وارد پوست می شود. اين سوراخ با اينکه بسيارکوچک است به هرحال فضايی را اشغال می کند. اگر منطقه مورد نظر کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهيم پیوند مو را درلابلای موهای موجود (بخصوص اگر اين موها ضخيم و باکيفيت باشند) انجام دهيم لازم است که فضای کافی در بین موها وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجاد نمود.
در حقيقت تا زمانی که بيشتراز 60 درصد از تراکم موها کاسته نشده است بدليل ناکافی بودن فضای خالی ازمو در بين موهای موجود فرد نمی توان در میان آنها شکاف ايجاد کرد و اگر هم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شود و ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده بوده و لذا در حين درآمدن موی کاشته شده به احتمال زياد کيست مويی و جوش های چرکی بدفرم ايجاد می گردند. اين ضايعات موجب اختلال در بيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می نمایند.
تصورات غلط در رابطه با کاشت مو