گوشی من 6s میباشد لیست تماس ها برای من ذخیره نمیشود و قسمت recentsهمیشه خالی است راهنمایی کنید برای حل مشکل