سلام
رابط جك ٣٠٥گوشي من توسط گوشيم پشتيباني نميشه وبعد از اتصال ،به طور مثال،اتصال به كابلauxابتدا ميخونه ولي بعد از چند دقيقه ارور ميده و صدا از گوشي پخش ميشه؟چه كاري ميتونم انجام بدم؟درست ميشه؟گوشيم سون پلاس هستش...