یادمه یه بازی پارسال نصب کردم به سری حیوانات کوچک بودن توی مسیرهایی پرپیچ و خم میدویدن و باید با ضربه زدن روی صفحه مسیرشون رو عوض میکردم تا به مقصد برسند.اسم این بازی چیه؟


Sent from my iPhone using Tapatalk