بعضي اوقات صفحه نمايش بعد از قفل كردن با عمودي كردن و حتي زدن دكمه هوم روشن نميشود به هيچوجه.
ولي با دوبار پشت سر هم زدن دكمه پاور درجا روشن شده و بعد از ورود رمز ويا اثر انگشت باز ميشود.
ميخواستم علت رو بدونم.
لطفا راهنمايي كنيد.
ممنون.