من گوشيم 6s هستش خيلي زود شارژ خالي ميكنه و زود هم شارژ ميشه بايد چه كار كنم؟؟؟