چطور ميشه پس از پير شدن هدفون بلو توث موتورلا باايفون بدون دست اتومات يا با پاسخ صوتي تلفن را جواب داد