خیلی فوری احتیاج دارم.
دوستان اگر موجود دارین پ خ بفرمایید یا اگه جایی رو مطمئنید که داره معرفی کنید.
Lightning to SD Card Camera Reader — Apple - Apple