هنگام ساختن اي دي به اين خطا برخوردم for assistance contact itunes support at www.apple.com/support/itunes/ww/. اونجا رفتم سر در نياوردم .زيپ كد رو نميتونستم وارد كنم .حالا ميتونم اي دي رو دوباره درست كنم ؟من حضوري بيام برام درست ميكنين؟