دوستان براي imac core i5 2010 27 inch چقدر رم اضافه كنم درسته؟
رو خودش دوتا ماژول ٢ گيگي داره باس ١٦٠٠