خواستم آیپدمو ریستور کنم صفحش رو حالت اتصال به آیتونز گیر کرده