چگونه میشود تا همه ء Notification ها و زنگ و آلارمها در شمان اتصال هدست از گوشی هم پخش شود ؟