به تازگي سرعت مك پرو من خيلي پايين آمده-وقتي به شارژ ميزنم دوباره سرعتش خوب ميشه-