salam khaste nabashid man tu contactam faghat 60 ta shomare save mishe age bishtar save konam baghiyaro hazf mikone che konammm??😔