من وقتی میخوام یه توییک از سیدیا دریافت کنم این ارورو میده(تو همه یتوییک ها)

چیکار کنم؟