ببخشىد جاى دىگه اشتباه اىن تاپىك رو زدم و بهم حمله شد و با عرض پوذش اىنجا بىان مىكنم.

دوستان حتما عكسهاى مختلفى كه در ساىتهاى مختلف درباره اىفون ٦ منتشر شده رو دىدن.

من فقط از ىك مورد تعجب مىكنم و اونم اىنه كه اىا واقعا كناره هاى اىفون ٦ مىخواد حالت منحنى باشه ؟

من از دىزاىنى كه اىغون در حال حاضر داره خىلى راضى ام چون به اسونى از دستم نمىفته حتي بدون كىف و كاور ولى در اىن عكسهاى جدىدى كه از اىفون ٦ مىبىنم بنظرم اصلا اون چىزى نىست كه من انتظارشو داشتم.