سلام. یک كلن در بازي clash of clans ساختیم که با هم بازی کنیم و ...

برای اینکه افراد اینجا میان فقط اسمش رو گذاشتیم: كلن: (i-phone.ir) وگرنه ارتباطی بین مجموعه و این کلن نیست...

منتظريم.