سلام
آقا کسی هس که me864 رو داشته باشه ؟
چطوریه لپتاپش؟ میخوام بخرم کارمم برنامه نویسیه همین..
بازیم نمی کنم. فقط می خوام روون و راحت باشه دیگه
ممنون