دانگرد از7.11 به6؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایا میشه ایفون 4 از 7 به 6 برم؟؟؟؟
چی شکلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یا مثل ایفون 4 ااس نمیشه