اقا الان اپستور بازم ارور1009رو ميده چي كار كنم رفع بشه؟