باسلام وتبریک سال نوخدمت همه دوستان من یک آیپد۳سیم کارت خور۶۴گ دارم چندماه به عیدیک آبدیت برای رفع بعضی ازمشکلات آیپد۴ آمدمن دقت نکردم وآبدیت کردم بعدازاینکه آبدیت تمام شد چون چنددقیقه باآیپدکارنکردم طبق معمول صفحه نمایش خاموش شدآمددوبار باآن کارکنم دیدم روشن نمی شودوعلامت اینکه باطری خالی است روی صفحه می آیددرصورتی که صددرصدشارژداشت خلاصه شارژراوصل کردم وچون واردهم نیستم کمی وررفتم دیدم به یکبارروشن شدشارژفول است ومشکلی نیست دوبارتاصفحه نمایش خاموش شددیگرروشن نمی شدوعلامت باطری خالی است روی صفحه آمدخلاص دادم آبدیت آن رابه قبل برگردادن ولی هنوزهمچنان مشکل پابرجاهست گاهی چندروزهم روشن نمی شودگاهی تویک روزدوبارهم روشن می شودوتاصفحه نمایش خاموش نشود مشکلی نیست ولی وقتی خاموش شوددیگرروشن نمی شوداگرممکن است تعمیرکارواردی به من معرفی کنیددعاگوی شماهستم پرحرفی کردم ممنون ازهمه دوستان