slm.man mikham appelid ke dashtam sabt shode boode avaz konam va gift kart vard konan lotfan javab bedid