آیا آی پد 4 شما در مواقعی که نور صفحه را در حداکثر میگذارید داغ میکند؟