من كوشيم را به٥.١.١ريستور كردم با رد اسنو اكتيو و جلبريك كردم ولي انتنش نميادش برنامه فيكسر و اون يكي. برنامه را هم نصب كردم ولي انتنش نمياد جيكار كنم؟؟