سلام.
یه جعبه 3g دارم ، کسی جعبه 3gs داره که طاق بزنیم.
با هم راه میاییم