سلام من دیروز با گوش پاک کن محل اسپیکر پائین رو تمیز کردم
حالا از اون موقع به بعد گوشی صدایی بم پیدا کرده
وانگاری صداش خفه شده و قدرت صداش هم کم شده ؟؟؟
آیا اصلاً ربطی داره ؟؟؟؟؟