سلام کمک iphon 4s دارم وقتی به call جواب می دم صدای طرف به صورت انعکاسی شده