در راستای تحقق اهداف دولت همراه و به منظور پیاده سازی ساختارهای موبایل در سازمان ها و مراکز پژوهشی کشور ، اولین برنامه کاربردی مو بایل با قابلیت اجرا بر روی تبلت ها و تلفن های هوشمند با نام "پژوهش" برای دانشگاه ها به سفارش شرکت دانش بنیان سروشان ایده کاوان و توسط شرکت تدبیرگستران طراحی و پیاده سازی شده است.


شما میتوانید برای دریافت این برنامه به سیبچه مراجعه نموده و ازاینجا دریافت و نصب نمائید.