دوستان من به این روش عمل می کنم اما در مرحله لاگین می گه یوز و پسورد اشتباه در صورتی که اطمینان دارم که درست می زنم
[