من 3gsدارم با گوشی ریستور کردم همش ارم اپل میاد ایتیونزهم گوشیمو نمیشناسه که ریستور کنم
کمک کنید لطفا 27/4/92