با سلام
در قسمتي كه ميشه شرتكات درست كرد وقتي من ايجاد ميكنم بعد از برگشتن به منو قبل دوباره پاك ميشه !!!
اما در دستگاه آيپد ٢ كه با همين اطلاعات هست به خوبي كار ميكنه!


اگه دوست داريد ذهنتان آرام باشد از شغل خود به عنوان "رئيس كل دنيا " استعفا دهيد ؛)

وين داير