لطفا یکی کمک کنه هر کار میکنم یادم نمیاد چطور میتونستم آتورایز 5 کامپیوتر قبلی رو پاک کنم الانم میخوام بکنم قبول نمیکنه