salam mishe khahesh konam ye braname baraye avaz kardane ip ua udid macbook morafi konid?!