دنبال برنامه یا راهی میگردم که با ای دیوایس بشه فیزبوک رفت
کسی اطلاعی نداره ؟