گوشی من اصلا صدا نداره نه صدای زنگ نه اسپیکر نه دهنی ایا کسی هست بتونه Icصدا رو عوض کنهبا تشکر