کسي راهي بلده که ليست تماس هاي گرفته شده ودريافتي از ليست پاک نشه
کمک
کمک
کمک