همزمان با عرضه ی iOS 6.1 بسیاری از کاربران سوال کردند که کدام فریمور باید دانلود شود. آیفون ۵ در دو مدل تهیه شده است. یک مدل GSM نام دارد و مدل دیگر Global. در واقع ساخت دو مدل به خاطر وجود باند های مختلف شبکه LTE در سراسر دنیا بوده. اما حالا این دو چه تفاوت هایی دارند.

مدل اول که GSM نام دارد بیشتر در آمریکا و کانادا توزیع شده است. فریمور های این نسخه با iPhone5,1 شروع می شود و راه تشخیص آن تنها از شماره مدل می باشد. کافی است به پشت آیفون خود نگاه کنید. زیر نوشته iPhone نوشته های دیگری هست. در انتهای این نوشته ها اگر این عبارت نوشته دیده شد : Model A1428 ، دستگاه شما مدل GSM است و باید فریموری که بیشتر سایت ها به نام gsm می نویسند و فایل آن با iPhone5,1 شروع می شود را دانلود کنید.مدل دوم که Global نام دارد در سایر مناطق دنیا عرضه شده است. فریمور های این نسخه با iPhone5,2 شروع می شود و راه تشخیص این مدل هم با شماره مدل است. به پشت آیفون نگاه کنید. زیر نوشته iPhone نوشته های دیگری هم هست. در انتهای این نوشته ها اگر این عبارت را مشاهده کردید : Model A1429 ، دستگاه شما مدل Global است و باید فریموری که بیشتر سایت ها به نام cdma می نویسند و فایل آن با iPhone5,2 شروع می شود را دانلود کنید.