پس قب لاز اون آدرس اپل آیدی رو به چه صورتی می دادند؟؟؟؟