دوستان عزیزمحبت کنید بفرمایید من لیست بهترین نرم افزارهای application های برای آیفون 4 را می خواهم .

در واقع لیست ترکیبی از مجانی و غیر مجانیمی خواهم یکی از دوستان برام دانلود کنه می خواهم از روی راهنمایی شما هم استفاده کنمممنون