مدتی است که من روی مک*بوک پرو ام شیرکوهی نصب کرده*ام. اما در help برنامه*ها همواره با پیغام the selected topic is currently unavailable مواجه می*شوم. اتصال به اینترنتم درست است و سرعت آن نیز کناسب است. اما این پیغام در تمام بخش*ها نشان داده می*شود. چه کنم؟